top of page

OCHRONA DANYCH

Cieszymy się bardzo, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu następującym wydawcą tej strony internetowej: www.futter.bar. Co do zasady istnieje możliwość korzystania ze strony www.futter.bar bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ochroną danych w danym kraju przepisy obowiązujące na www.futter.bar. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, www.futter.bar wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych www.futter.bar opiera się na terminach używanych przez europejskiego ustawodawcę dla dyrektyw i rozporządzeń, kiedy wydano Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

1) Dane Osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uważa się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2) Osoba poszkodowana

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

3) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

4) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5) profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, stanem zdrowia, analizą lub przewidywaniem preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie.

6) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

7) Administrator lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

8) Procesory

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

9) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

10) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

11) Zgoda

Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznacznie dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. .2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:


Wydawca: www.futter.bar


Adres: Andrea Rick
Stara autostrada federalna 62
5500 Bischofshofen
Austria

Telefon: 0043 660 429 45 87

E-mail: info@futter.bar

Strona internetowa: http://www.futter.bar


3. Pliki cookie

Strony internetowe www.futter.bar wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie www.futter.bar może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania.

W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:

Częstotliwość odsłon

Wprowadzone wyszukiwane hasła

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane przez techniczne środki ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie danych do dzwoniącego użytkownika. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście znajduje się również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.


4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa www.futter.bar zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy odwiedza ją osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, www.futter.bar nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem statystycznie oceniane przez www.futter.bar w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Ponadto rejestrowane są również następujące dane osobowe, o ile zainteresowany użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych:

Imiona i nazwiska użytkowników

Adres e-mail użytkowników

Informacje o miejscu zamieszkania (kod pocztowy itp.)

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na realizacji naszych umownie uzgodnionych usług i optymalizacji naszej oferty online.

Możesz również odwiedzić tę stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w celu ulepszenia naszej oferty online zapisujemy Twoje dane dostępowe do tej strony (bez osobistego odniesienia). Te dane dostępowe obejmują m.in. B. żądany plik lub nazwę dostawcy Internetu. Ze względu na anonimizację danych nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat Twojej osoby, nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.


5. Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych podczas transmisji stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.


6. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na regulacje prawne strona www.futter.bar zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli dana osoba skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.


7. Funkcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Serwis www.futter.bar oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych postów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle otwarty dla publiczności, w którym jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, informacja o czasie wpisania komentarza i nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane i publikowane oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą . Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą. Adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba naruszy prawa osób trzecich lub zamieści nielegalne treści poprzez przesłanie komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, aby mogła usprawiedliwić się w przypadku naruszenia prawa. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.


8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to wymagane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, odpowiedzialny za przetwarzanie przedmiotu.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez prawodawcę europejskiego dla dyrektyw i rozporządzeń lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte w trybie rutynowym i zgodnie z przepisami ustawowymi. w każdym przypadku dane osobowe zostaną usunięte z maksymalnym okresem: 18 miesięcy


9. Prawa osoby, której dane dotyczą

1) Prawo do bierzmowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

2) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania

 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

 • Jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu

 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania

 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

3) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

4) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.

 • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.

 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane na www.futter.bar zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik www.futter.bar zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia.Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez www.futter.bar i nasza firma jest odpowiedzialna za usunięcie danych osobowych, www.futter.bar futter.bar podejmuje odpowiednie środki, również o charakterze technicznym, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą zażądała usunięcia wszystkie linki do tych danych osobowych lub kopie lub replikacje tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik www.futter.bar załatwi niezbędne w indywidualnych przypadkach.

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych na stronie www.futter.bar, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik www.futter.bar zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

6) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym- czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., prawa i wolności innych osób nie są przez to naruszone. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem www.futter.bar.

7) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. www.futter.bar nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli www.futter.bar przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się www.futter.bar wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, www.futter.bar nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na stronie www.futter.bar do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z z Art. 89 ust.1 DS-GVO do sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem www.futter.bar lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania dyrektywom i rozporządzeniom decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa w podobny sposób. sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do których osoba podmiot odpowiedzialny i takie ustawodawstwo wymaga odpowiednich środków w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, www.futter.bar wdroży odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z automatycznymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

9) Prawo do cofnięcia zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.


10. Ochrona danych we wnioskach i w procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).


11. Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics używa tak zwanych „cookies", czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są zwykle przesyłane do serwera Google przekazywane do USA i tam przechowywane. W związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do robić inne rzeczy związane z korzystaniem ze strony internetowej i usługami związanymi z korzystaniem z internetu do udostępnienia za pośrednictwem operatora serwisu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania z serwisu oraz sporządzanie raportów z aktywności w serwisie. W oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu należy świadczyć dalsze powiązane usługi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora strony.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: Przeglądarka dodatek do dezaktywacji Google Analytics.

Oprócz lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. Na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie rezygnacji. Zapobiegnie to wykrywaniu w przyszłości przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.


12. Analiza przez Wireminds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię śledzenia pikseli firmy WiredMinds AG (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających.

Zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane, z których tworzone są pod pseudonimem profile użytkowników. Tam, gdzie jest to możliwe i rozsądne, te profile użytkowania są całkowicie anonimowe. W tym celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również obejmować dane osobowe, są przesyłane do WiredMinds lub gromadzone bezpośrednio przez WiredMinds. WiredMinds może wykorzystywać informacje pozostawione podczas wizyt na stronach internetowych w celu tworzenia anonimowych profili użytkowania. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez odrębnej zgody osoby, której dotyczą, i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Jeśli adresy IP są rejestrowane, są one natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z następującego linku: Wyklucz ze śledzenia strony internetowej.


13. Korzystanie z bibliotek (czcionki internetowe)

W celu poprawnego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach, korzystamy z bibliotek i bibliotek czcionek na tej stronie internetowej, m.in. B. Czcionki Google (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki internetowe Google są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Webfonts lub uniemożliwia dostęp, treść zostanie wyświetlona standardową czcionką.

Wywołanie bibliotek lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – choć obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu – aby operatorzy takich bibliotek zbierali dane.

Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/


14. Korzystanie z Adobe Typekit

Używamy Adobe Typekit do wizualnego projektowania naszej strony internetowej. Typekit to usługa firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. co daje nam dostęp do biblioteki czcionek. Aby zintegrować używane przez nas czcionki, Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej witryny. Daje to Adobe informację, że nasza strona internetowa została uzyskana z Twojego adresu IP. Więcej informacji na temat Adobe Typekit można znaleźć w polityce prywatności firmy Adobe, do której można uzyskać dostęp tutaj: www.adobe.com/privacy/typekit.html


15.Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji Google. Jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Adwords umieści plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę wyświetlaną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odrzucić ustawienie wymaganego do tego pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie z „googleleadservices .com” są zablokowane.

Pamiętaj, że nie możesz usunąć plików cookie rezygnacji, o ile nie chcesz, aby dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.


16. Remarketing Google

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu firmy Google Inc. Funkcja ta służy do prezentowania odwiedzającym witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google. Tak zwany „cookie" jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego stronę internetową, co umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy wywołuje on strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być prezentowane reklamy, które odnoszą się do treści, do których odwiedzający uzyskał wcześniej dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Zgodnie z własnymi oświadczeniami Google nie gromadzi podczas tego procesu żadnych danych osobowych. Jeśli nadal nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, zawsze możesz ją dezaktywować, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można wyłączyć korzystanie z plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


17. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit.d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).


18. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.


19. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do zainicjowania umowy.


20. Wymogi ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały dostarczone.


21. Zmiana Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie wtedy obowiązywać podczas kolejnej wizyty.


22. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

bottom of page