top of page

OCHRANA DAT

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má zvláště vysokou prioritu pro správu následujícího vydavatele této webové stránky: www.futter.bar. V zásadě je možné používat stránky www.futter.bar bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů konkrétní země. předpisy platné pro www.futter.bar. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce odpovědný za zpracování zavedla www.futter.bar četná technická a organizační opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.1. Definice

Prohlášení o ochraně dat na www.futter.bar je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané termíny.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

1) Osobní údaje

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2) Dotčená osoba

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů.

3) Zpracování

Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zpřístupnění přenos, distribuce nebo jakákoli jiná forma zpřístupnění, spárování nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

4) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

5) profilování

Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference této fyzické osoby. , zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění.

6) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

7) Správce nebo správce údajů

Osoba odpovědná nebo odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její pojmenování stanovena právem Unie nebo právem členských států.

8) Procesory

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

9) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím mandátem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

10) třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

11) Souhlas

Souhlas je jakýkoli projev vůle dobrovolně daný subjektem údajů informovaně a jednoznačně pro konkrétní případ ve formě prohlášení nebo jiného jasného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. .2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:


Vydavatel: www.futter.bar


Adresa: Andrea Rick
Stará federální dálnice 62
5500 Bischofshofen
Rakousko

Telefon: 0043 660 429 45 87

E-mail: info@futter.bar

Webové stránky: http://www.futter.bar


3. Soubory cookie

Internetové stránky www.futter.bar používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí cookies může www.futter.bar poskytovat uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány pro uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje při každé návštěvě webové stránky, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Na našem webu také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

Frekvence zobrazení stránek

Zadané hledané výrazy

Použití funkcí webu

Takto získaná uživatelská data jsou pseudonymizována technickými opatřeními. Data tedy již není možné přiřadit volajícímu uživateli. Údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o použití souborů cookie pro účely analýzy a získává se jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti je zde také odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.


4. Sběr obecných údajů a informací

Webové stránky www.futter.bar shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na webovou stránku vstoupí dotčená osoba nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, ke kterým se přistupuje prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, lze ovládat, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace používané k odvrácení hrozeb v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje www.futter.bar žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto www.futter.bar statisticky vyhodnocuje s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti, abychom zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých dotčenou osobou.

Kromě toho jsou zaznamenávány také následující osobní údaje, pokud k tomu dotyčný uživatel dal výslovný souhlas a v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů:

Jméno a příjmení uživatelů

E-mailové adresy uživatelů

Informace o místě bydliště (PSČ atd.)

Zpracování osobních údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na plnění našich smluvně dohodnutých služeb a optimalizaci naší online nabídky.

Tyto webové stránky můžete navštívit i bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Za účelem zlepšení naší online nabídky však ukládáme vaše přístupové údaje k této webové stránce (bez osobního odkazu). Mezi tyto přístupové údaje patří např. B. požadovaný soubor nebo název vašeho poskytovatele internetu. Vzhledem k anonymizaci údajů není možné činit závěry o Vaší osobě, IP adresy uživatele ani jiné údaje, které umožňují údaje uživateli přiřadit, tím nejsou dotčeny. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.


5. Šifrování SSL

Abychom ochránili bezpečnost vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS.


6. Možnost kontaktu přes webové stránky

Webové stránky www.futter.bar obsahují z důvodu právních předpisů informace umožňující rychlý elektronický kontakt na naši společnost a přímou komunikaci s námi, jejichž součástí je i obecná adresa pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané dotčenou osobou budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.


7. Funkce komentáře v blogu na webu

www.futter.bar nabízí uživatelům možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu, který je na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování. Blog je portál spravovaný na webové stránce, obvykle přístupný veřejnosti, na kterém může jeden nebo více lidí nazývaných blogeři nebo weboví blogeři přidávat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář na blogu zveřejněném na této webové stránce, informace o čase vložení komentáře a uživatelské jméno (pseudonym) zvolené subjektem údajů budou uloženy a zveřejněny kromě komentářů zanechaných subjektem údajů. . Dále je také protokolována IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by dotčená osoba zasláním komentáře porušovala práva třetích osob nebo publikovala nezákonný obsah. Uchování těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby se mohla v případě porušení zákona zprostit odpovědnosti. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos nevyžaduje zákon nebo neslouží k právní obraně osoby odpovědné za zpracování.


8. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to vyžaduje vydavatel evropské směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, které osoba odpovědný za předmět zpracování, byl poskytnut.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo vymazány. v každém případě budou osobní údaje vymazány s maximální dobou: 18 měsíců


9. Práva subjektu údajů

1) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené Evropským vydavatelem směrnic a nařízení požadovat potvrzení od osoby odpovědné za zpracování, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

2) Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli získat bezplatnou informaci o osobních údajích o ní uložených a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Kromě toho evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení udělil subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování

 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace

 • Pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro určení této doby

 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování

 • existence práva na odvolání u dozorového úřadu

 • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů

 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

Dále má subjekt údajů právo na informaci, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má dotčená osoba právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem. Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

3) Právo na opravu

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále má subjekt údajů právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i formou doplňkového prohlášení. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

4) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba neprodleně vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud je splněn některý z následujících důvodů a zpracování není nezbytné:

 • Osobní údaje byly shromážděny pro takové účely nebo jinak zpracovány, pro které již nejsou potřebné.

 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR zpracování dne.

 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

 • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly osobní údaje uložené na www.futter.bar vymazány, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec www.futter.bar zajistí, že žádosti o výmaz bude neprodleně vyhověno Pokud byly osobní údaje zveřejněny www.futter.bar a za výmaz osobních údajů odpovídá naše společnost, www. .futter.bar přijme vhodná opatření, rovněž technického charakteru, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na realizaci, aby informovala další osoby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal o výmaz veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů od těchto dalších osob odpovědných za zpracování údajů, pokud zpracování není nezbytné. Pracovník www.futter.bar v jednotlivých případech zajistí potřebné.

5) Právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba omezila zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů subjekt údajů popírá na dobu umožňující správci přesnost osobních údajů ověřit.

Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení použití osobních údajů.

Odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených na www.futter.bar, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Omezení zpracování zajistí pracovník www.futter.bar.

6) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením získat osobní údaje, které se jí týkají a které dotčená osoba poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojovém čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá při výkonu veřejné moci, která byla převedena na odpovědnou osobu. Dále tím nejsou při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 2 poškozena práva a svobody jiných osob. Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoli obrátit na zaměstnance www.futter.bar.

7) Právo vznést námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli právo proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které vychází z čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno e nebo f DS-GVO podat námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. www.futter.bar již nebude osobní údaje v případě námitky zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování neslouží k uplatnění výkonu nebo obhajoba právních nároků. Pokud www.futter.bar zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u www.futter.bar námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, www.futter.bar již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Subjekt údajů má dále právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je prováděno na www.futter.bar pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s s čl. 89 odst. 1 DS-GVO vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu. Za účelem uplatnění práva vznést námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance www.futter.bar nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

8) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na směrnice a nařízení, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které pro ni má právní účinky nebo se jí významně dotýká v obdobném smyslu. způsobem, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členského státu, na které se osoba vztahuje a takové právní předpisy vyžadují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) se provádí s výslovným souhlasem subjektu údajů. Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, www.futter.bar zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí. Pokud chce subjekt údajů uplatnit svá práva související s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

9) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.


10. Ochrana dat v aplikacích a v procesu podávání žádostí

Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení procesu žádosti. Zpracování může probíhat i elektronicky. To platí zejména v případě, že žadatel zašle příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách, osobě odpovědné za zpracování. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovněprávního vztahu v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud osoba odpovědná za zpracování neuzavře se žadatelem pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmaz nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je např. důkazní břemeno v řízení podle zákona o obecném rovném zacházení (AGG).


11. Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (dále jen Google). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server Google. převedena do USA a tam uložena.Vzhledem k aktivaci IP anonymizace na této webové stránce bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k dělat další věci související s používáním webových stránek a službami souvisejícími s používáním internetu poskytovat prostřednictvím provozovatele webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Účelem zpracování údajů je vyhodnocování používání webu a sestavování zpráv o aktivitách na webu. Na základě využívání webu a internetu pak mají být poskytovány další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webu.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: Prohlížeč doplněk pro deaktivaci Google Analytics.

Kromě nebo jako alternativa k doplňku prohlížeče můžete zabránit sledování pomocí Google Analytics na našich webových stránkách kliknutím na tento odkaz. Na vašem zařízení bude nainstalován opt-out cookie. Tím zabráníte budoucí detekci pomocí Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč, dokud cookie zůstane nainstalována ve vašem prohlížeči.


12. Analýza pomocí Wireminds

Naše webové stránky využívají technologii sledovacích pixelů od společnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de) k analýze chování návštěvníků.

Shromažďují se, zpracovávají a ukládají se údaje, ze kterých se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. Tam, kde je to možné a rozumné, jsou tyto uživatelské profily zcela anonymizovány. K tomu lze použít soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka a slouží k rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje, které mohou zahrnovat i osobní údaje, jsou přenášeny do WiredMinds nebo shromažďovány přímo WiredMinds. WiredMinds může použít informace zanechané návštěvami webových stránek k vytvoření anonymních profilů použití. Takto získané údaje nebudou bez samostatného souhlasu dotčené osoby použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud jsou zaznamenány IP adresy, jsou okamžitě anonymizovány smazáním posledního bloku čísel.

Proti shromažďování, zpracovávání a ukládání údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna pomocí následujícího odkazu: Vyloučit ze sledování webových stránek.


13. Použití knihoven (webových písem)

Aby se náš obsah zobrazoval správně a graficky přitažlivě napříč prohlížeči, používáme na tomto webu knihovny a knihovny písem, např. B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje Google Webfonts nebo brání přístupu, obsah se zobrazí ve standardním písmu.

Vyvolání knihoven nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k operátorovi knihovny. Teoreticky je možné – i když v současnosti není jasné, zda a pokud ano, pro jaké účely – že provozovatelé takových knihoven data shromažďují.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/


14. Používání Adobe Typekit

Pro vizuální design našich webových stránek používáme Adobe Typekit. Typekit je služba společnosti Adobe Systems Software Ireland Ltd. což nám umožňuje přístup ke knihovně písem. Aby bylo možné integrovat písma, která používáme, musí váš prohlížeč navázat spojení se serverem Adobe v USA a stáhnout písmo požadované pro naše webové stránky. Tím získáte Adobe informaci, že naše webové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy. Další informace o Adobe Typekit naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe, ke kterým máte přístup zde: www.adobe.com/privacy/typekit.html


15. Google AdWords

Náš web používá Google Conversion Tracking. Pokud jste na naše webové stránky přišli prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google Adwords umístí do vašeho počítače soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu poskytovanou společností Google. Tyto cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky našeho webu a cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete odmítnout nastavení k tomu potřebného souboru cookie – například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie, nebo nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie ze služeb „googleleadservices“ .com" jsou blokovány.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nechcete, aby se zaznamenávala data měření, nemůžete vymazat soubory cookie opt-out. Pokud jste v prohlížeči smazali všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný opt-out cookie.


16. Google Remarketing

Tato webová stránka využívá funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce se používá k prezentaci zájmově orientované reklamy návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen tzv. „cookie“, který umožňuje návštěvníkovi rozpoznat při vyvolání webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se týkají obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Podle vlastních prohlášení Google během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si stále nepřejete používat funkci remarketingu Google, můžete ji kdykoli deaktivovat provedením příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete zakázat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím iniciativy Ad Network Initiative podle pokynů na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


17. Právní základ pro zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování je založen na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. Ve vzácných případech by se zpracování osobních údajů mohlo stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. V konečném důsledku by zpracovatelské operace mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že zájmy, základní práva a základní svobody osoby dotčené nepřevažují. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).


18. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provozovat naše podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.


19. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.


20. Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné, aby byla uzavřena smlouva, že nám dotčená osoba zpřístupní osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů případ od případu objasňuje, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by byly, kdyby osobní údaje nebyly poskytnuty.


21. Změňte Zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, například při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se pak bude vztahovat na vaši příští návštěvu.


22. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

bottom of page